תמיכה עירונית במוסדות ציבור 

 


תמיכה עירונית במוסדות ציבור 2018

מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה - מוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת רווח, בתחומה המוניציפלי של העיר רעננה, בנושאי חינוך, תרבות, דת, אמנות, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב.

על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות", של משרד הפנים מיום 23/8/2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר. (להלן - "התבחינים").
נדרש למלא את הטפסים להגשת הבקשה המופיעים בהמשך הדף בהתאם לנושא התמיכה המבוקש.
יש למלא את כל סעיפי הבקשה, בקשה לא מלאה, או בקשה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים, לא תובא לדיון.

את המסמכים יש להגיש למשרדי העירייה, אגף גזברות, רח' השוק 8, רעננה.

מועד אחרון להגשת בקשות: 09/11/2017

הבקשות תיבחנה על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר.
התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2018 .

טפסי בקשה להורדה
בקשת תמיכה בנושא רווחה ושירותים חברתיים

 בקשת תמיכה בנושא בריאות ואיכות חיים

בקשת תמיכה בנושא מרכזי יום לגיל השלישי

בקשת תמיכה בנושא חינוך וסיוע לילדים בקהילה

בקשת תמיכה בנושא תרבות חינוך וקהילה

בקשת תמיכה בנושא מוסד בעל תרומה ייחודית לעיר בתחום התרבות

בקשת תמיכה בנושא מבני צבור

בקשת תמיכה בנושא תנועות נוער

בקשת תמיכה בנושא ספורט

 

 פרטי יצירת קשר

-
מנהלת יחידת ביטוחים, ערבויות ותמיכות