מדור שילוט 

כללי

מדור שילוט
 מרכז את הטיפול בשילוט בעיר, לרבות שילוט עסקי / מסחרי / פרסום חוצות / שלטי הכוונה וכו'.
מדור שילוט כפוף למחלקת רישוי עסקים, שילוט ותברואה - אגף חזות העיר.

עיריית רעננה פועלת בהתאם לחוק העזר העירוני חוק עזר לרעננה (מודעות ושלטים) התש"ס - 1999, וזאת על מנת לקיים את המטרות הבאות:

 • שמירה על חזות העיר
 • יצירת אחידות בתחום השילוט והצבתו בעיר תוך מתן דגש לשימור אופייה הייחודי של רעננה לרבות מבנים לשימור ובנייני מגורים
 • שמירה על בטיחות הציבור בזמן הקמת שילוט ולאחריו
 • מתן יכולת פרסום לבעלי עסקים בצורה המיטיבה ביותר

מדור שילוט מבצע סקרים תקופתיים, מצולמים בתחומי העיר רעננה ליצירת מאגר ממוחשב המכיל את צילומי השלט, סוג , מיקום ומידות, מאגר ממוחשב זה מאפשר הנפקת דרישות חוב ושוברי תשלום עדכניים.

הגשת בקשה

 • אין להתקין שילוט או לבצע פרסום בתחומי העיר אלא לאחר קבלת רישיון שילוט ותשלום אגרה.
 • הגשת בקשה לרישיון שילוט תבוצע במדור שילוט ניתן להוריד כאן 
 • תשלום אגרה יבוצע במחלקת מיסים

שימו לב: בקשה שתוגש ללא הטפסים הנדרשים לא תטופל!

תוקף רישיון

 • רישיון לשלט יפקע בתאריך 31 בדצמבר של השנה בה הוא ניתן, אלא אם צויין אחרת
 • הסרת שילוט מחייבת מתן הודעה בכתב למדור שילוט לצורך עריכת חיוב עדכני
 • כל שינוי של השילוט לרבות תוכנו, צורתו, מידותיו, סוגו, מקומו או החומר ממנו הוא עשוי במהלך תקופת הרישיון כרוך בהגשת בקשה חדשה

אגרת שילוט

 • גובה אגרת שילוט הינו בהתאם למפורט לתוספת השנייה בחוק,
 • גובה האגרה מתעדכן וניתן לקבלו במחלקת מיסים. להלן שיעורי האגרה לשלטים שונים נכון לחודש מאי 2014:

סוג שלט

גובה תשלום (₪)*

שלט המותקן על בניין

92.23

שלט המודבק או מוצמד לחלון ראווה , עד 6 מטרים

141.90

שלט גג

305.08

שלט חוץ

390.22

שלט באתר בניה

390.22

גובה האגרה נקבע על פי  שטחו של השלט לכל מ"ר משטח השלט, לשנה.
שילוט שבקשתו הוגשה לאחר 30 ביוני והותקן רק לאחר מתן רישיון יחויב במחצית האגרה.

שילוט שהוסר ונמסרה על כך הודעה בכתב למדור רישוי עסקים לפני 1 ביולי, יחויב בעל השלט במחצית האגרה, אולם אם לא נמסרה הודעה בכתב  יחויב בעל השלט באגרת שילוט שנתית.

שלט שיוצב ללא תשלום אגרה ורישיון יחויב בעל העסק באגרת שילוט מיום הצגת השילוט כפי שיקבע על ידי מדור שילוט.

הגשת בקשה תכלול את הפרטים הבאים:

 • שמו, מענו ומספר זיהוי או מספר החברה של מגיש הבקשה
 • תרשים של השילוט המוצע, הכולל מידותיו ומקום הצגתו
 • תוכנית המפרטת את הסוג, הצורה, התוכן, החומרים ומידות השילוט
 • פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת שעליה הוא יוצב או המיתקן שישאהו, והמיפרט הטכני שלהם
 • לגבי שילוט מואר או הכרוך באספקת חשמל, ציון הדבר בבקשה
 • הסכמה נכתב של בעל הנכס או בעל הבנין שבו יוצג שילוט, לגבי נכס שהוא בבעלות משותפת של כמה בעלים - הסכמה בכתב של כל הבעלים או הנציגות המוסמכת על פי דין
 • ניתן להוריד טפסי בקשה באתר האינטרנט העירוני

שימו לב: לכל עסק יהיה שלט אחד אלא אם קיבל היתר מיוחד להצבת שלטים נוספים.

שלטים הנצפים מדרכים בינעירוניות

בהתאם לחוק הדרכים (שילוט) התשכ"ו-1966, שלטים הנפצים מדרכים בינעירוניות נדרשים לאישור של וועדת שילוט והיתר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. אין להתקין שלט מדרך בינעירונית ללא קבלת כל ההיתרים הנדרשים.

פרסום חוצות

ברעננה קיימים אמצעי פרסום שונים כמפורט (נכון לשנת 2014):

 • שלטי חוצות (2 מטר X 6 מטר) במיקומים קבועים, באמצעות מכרז, חברת מקסימדיה 
 • ע"ג תחנות אוטובוס, באמצעות מכרז, חברת זוהר חוצות 
 • ע"ג עמודי שילוט בקרנות רחוב, באמצעות מכרז, חברת מאור פרסום 
 • ע"ג מתקני מפה - באמצעות מכרז, חברת זוהר חוצות 
 • ע"ג מתקני הכוונה על איי תנועה, באמצעות מכרז, חברת טקסימדיה 
 • המעוניינים בפרסום הנ"ל יפנו ישירות לחברות כמפורט לעיל

פרסום על לוחות המודעות העירוניים

 • ברחבי העיר פרוסים 24 לוחות מודעות עירוניים, ההדבקה על גבי לוחות אלו מתבצעת על ידי העירייה בלבד ההדבקה מבוצעת פעם בשבוע, בימי ראשון
 • התשלום מחושב בהתאם לחוק דמי הדבקה ואגרת פרסום 
 • אין להסיר, לקרוע או לפגום לפגם במודעה שפורסמה על ידי העירייה על גבי מתקן עירוני לפרסום מודעות.

למעוניינים בפרסום הנ"ל נא לפנות למנהל מדור שילוט בטלפון 09-7610316.

 
 

 בעלי תפקידים

-
יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה
-
ראש מינהל הנדסה
-
מהנדס העיר
-
סגנית מהנדס העיר
-
אדריכל העיר
-
מנהל/ת מחלקת רישוי ורכז יישום תמ"א 38
-
מנהלת מחלקת פיצויים והשבחה
-
מנהלת מחלקת בניה ציבורית
-
מנהל מחלקת חשמל
-
מנהלת מחלקת ארגון כספים

 בקשה לרישוי שלט

 מידע שימושי